Přistavení vozidla k provedení technické prohlídky

1) Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na základě zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 211/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2) Technická prohlídka se provádí na náklady provozovatele1) silničního vozidla. Poznámka: pojem „žadatel“ odpovídá pojmu „fyzická osoba, která vozidlo k technické prohlídce přistavila“ odst. 4, § 47 zák. č. 56/2001 Sb.

3) Žadatel1) přistaví vozidlo k provedení technické prohlídky čisté a ve stavu, který umožní bezpečné provedení technické prohlídky. Pokud je vozidlo vybaveno motorem s pohonem na plynné palivo CNG, v případě, že tak stanoví výrobce, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými kryty palivových nádrží. Pokud je vozidlo vybaveno poklicemi kol, které zakrývají upevnění kol, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými poklicemi na všech kolech. Jízdní soupravy musí splňovat podmínky spojitelnosti vozidel do jízdních souprav uvedené ve vyhlášce upravující schvalování technické způsobilosti vozidel.

4) Žadatel1) o provedení technické prohlídky předloží STK doklady podle druhu technické prohlídky, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k vyhlášce č. 211/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

5) Technické prohlídky se provádí vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla, nebo ve lhůtách stanovených zákonem.

6) Technickou prohlídku může provést, nezávisle na místě registrace vozidla, každá STK na území České republiky, která je oprávněná provádět technické prohlídky požadované kategorie vozidel.

7) O výsledku technické prohlídky obdrží žadatel1) o provedení technické prohlídky „Protokol o technické prohlídce“.

8) V případě pravidelné (opakované) technické prohlídky zaznamená její výsledek odpovědný pracovník STK do dokladů vozidla. Při hodnocení vozidla jako technicky způsobilé k provozu, nebo technicky způsobilé k provozu na dobu 30 kalendářních dnů, vylepí kontrolní technik na zadní tabulku registrační značky kontrolní nálepku s vyznačením termínu příští pravidelné nebo opakované technické prohlídky.

9) Pokud byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se technická prohlídka po odstranění závad opakovat.

10) Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu technického stavu a činnosti systémů silničního vozidla, jeho konstrukčních částí a samostatných technických celků, na kterých byla vážná nebo nebezpečná závada zjištěna, pokud není při prohlídce zjištěna jiná zjevná vážná nebo nebezpečná závada.

11) Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se provede v plném rozsahu.

12) Opakovaná technická prohlídka následující po zadržení osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu3), jde-li o nebezpečné závady, zjištěné při objasňování dopravní nehody, se vždy provede v plném rozsahu.

13) Na kontrolní lince pojíždí s kontrolovaným vozidlem výhradně kontrolní technik.

14) Žadatel1), který vozidlo k technické prohlídce přistavil, je oprávněn být při této technické prohlídce přítomen a po celou dobu jejího průběhu musí dbát pokynů kontrolního technika.

 

1) Zákon 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 2) Vyhláška 211/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 3) Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů